PROCEDURE
     
 

Procedure m.e.r.
De Integrale ontwikkelingsvisie Ruimte voor MAASdriel omhelst het uitvoeren van meerdere deelprojecten waarbij de gezamenlijke ontgronding een oppervlakte van meer dan 100 hectare beslaat. Op grond van activiteit 16.1 uit de C-lijst van het Besluit milieu-effectrapportage is sprake van m.e.r.-plicht. Daarnaast is mogelijk sprake van plan-m.e.r.-plicht. Met het doorlopen van de m.e.r.-procedure voor de besluit-m.e.r. wordt tevens voldaan aan de vereisten die voor een plan-m.e.r. gelden. Daarom wordt verder alleen nog gesproken over milieu-effectrapportage (m.e.r.) en milieueffectrapport (MER).

Hierna wordt op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de procedure om te komen tot het MER.

Procedure m.e.r.:

1 Opstellen en bekendmaking Startnotitie

 • Opstellen van de Startnotitie door de initiatiefnemer (hierna: IN). Hierin wordt aangegeven wat de voorgenomen activiteit is, welke alternatieven en varianten er mogelijk zijn en hoe de milieueffecten worden beschouwd. De startnotitie is op 1 juni 2007 door het college van B&W van Maasdriel vastgesteld.
 • Het bevoegd gezag (hierna: BG) maakt de Startnotitie publiekelijk bekend, legt deze ter inzage en stuurt deze naar adviserende instanties en de Commissie-mer. De startnotitie is op 1 juni gepubliceerd.

2 Inspraak startnotitie en vaststelling richtlijnen

 • Na de bekendmaking van de Startnotitie volgen 4 weken van inspraak. Hierin kan een ieder bij het bevoegde gezag reageren en aandachtspunten indienen voor het MER. De startnotitie heeft van vrijdag 1 juni tot en met donderdag 12 juli 2007 ter inzage gelegen.
 • Ook de wettelijk verplicht gestelde adviseurs geven in deze periode hun reactie.
 • Alle reacties worden naar de Commissie-mer gezonden.
 • Binnen 9 weken na het verschijnen van de Startnotitie dient de Commissie-mer de adviesrichtlijnen te geven waar het MER aan zou moeten voldoen. De richtlijnen zijn op 7 september 2007 uit- gebracht.
 • Uiteindelijk stelt het BG, op basis van de Startnotitie, de reacties en de adviesrichtlijnen, de richtlijnen vast waaraan de inhoud van het MER moet voldoen. Deze richtlijnen dienen uiterlijk binnen 13 weken na bekendmaking van de Startnotitie bekend te zijn. De richtlijnen zijn door het BG vastgesteld.

3 Opstellen en bekendmaken MER

 • De initiatiefnemer (hierna: IN) stelt vervolgens het MER op. Hiervoor is geen tijdslimiet gesteld.
 • Na indiening van het MER heeft het bevoegde gezag 6 weken de tijd om te komen tot een aanvaardbaarheidsbeoordeling. Na eventuele aanpassing wordt het MER, 10 weken na definitieve indiening, bekendgemaakt.

4 Inspraak MER

 • Na de bekendmaking ligt het MER 6 weken ter inzage. In die periode kan eenieder schriftelijk reageren op het MER bij het bevoegde gezag. Tevens wordt er een inspraakbijeenkomst gehouden om enerzijds vragen te stellen en anderzijds om mondeling een inspraakreactie te geven.
 • Daarnaast worden de wettelijke adviseurs om een reactie op het MER gevraagd.
 • Uiteindelijk gaan alle reacties naar de Commissie-mer.

5 Toetsing Commissie-mer

 • De Commissie-mer toetst het MER aan de richtlijnen.
 • Vijf weken na de inzagetermijn van het MER volgt het uiteindelijke toetsingsadvies van de Commissie-mer. Dit toetsingsadvies kan er toe leiden dat het MER op onderdelen moet worden bijgesteld.
6 Goedkeuringsbesluit
 • Het BG neemt vervolgens een besluit over het bestemmingsplan en evt. de ingediende vergunningsaanvragen.

Te nemen besluiten
De realisatie van het voornemen is onder andere afhankelijk van een besluit van de gemeente Maasdriel over een nieuw bestemmingsplan en een besluit van provincie Gelderland ingevolge de Ontgrondingenwet. De gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland zullen de milieu-aspecten van het voornemen meewegen in de besluitvorming. Om ervoor te zorgen dat er voldoende informatie over de milieuaspecten beschikbaar is, zijn initiatiefnemers verplicht om dit milieueffectrapport (MER) op te stellen.

Dit MER moet voldoen aan richtlijnen die hiervoor door de gemeente Maasdriel zijn vastgesteld op advies van een onafhankelijke commissie van deskundigen: de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie en de Gemeente hebben hierbij rekening gehouden met de inspraakreacties op de startnotitie.

Adresgegevens van de initiatiefnemer:
Niba Projecten BV
Postbus 636
6800 AP Arnhem

Adresgegevens van het bevoegde gezag:
Gemeente Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

De besluitvorming over de andere onderdelen van de integrale ontwikkelingsvisie ‘Ruimte voor MAASdriel’ vindt plaats in een parallel spoor.

 
     
   
  © 2007 Spiegel Communicatie & Creatie